Go to content

Algemeen

  1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (versie 22/01) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, van Tomassen Duck-To BV.

Definities
2. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

• Verkoper: Tomassen Duck-To BV gevestigd te Ermelo;
• Koper: de wederpartij die producten en diensten van Tomassen Duck-To koopt en afneemt;
• Goederen: de door Verkoper verkochte en geleverde producten en diensten, daaronder met name begrepen geslacht pluimvee en delen daarvan;
• Franco levering: indien levering conform overeenkomst mede omvat het transport van Goederen;
• Algemene Voorwaarden Contracten Slachtkuikens: de in de slachtpluimveesector algemeen toegepaste Algemene Voorwaarden Slachtkuikens 1985 of de later hiervoor in de plaats komende algemeen toegepaste algemene voorwaarden die in de sector worden gebruikt voor de (ver)koop en levering van slachteendenkuikens.

Geldigheidsbereik
3. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door medewerkers van Verkoper en door derden die door Verkoper zijn ingeschakeld.

Andere algemene voorwaarden
4. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van Koper, ook indien in de voorwaarden van Koper een bepaling van gelijke strekking is opgenomen.

  1. Op de verkoop en levering van levende dieren (slachteendenkuikens) zijn in aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden Contracten Slachtkuikens van toepassing. De bepalingen van de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren boven de Algemene Voorwaarden Contracten Slachtkuikens.

Offertes, aanbiedingen en wijzigingen
6. Offertes en aanbiedingen, door of namens Verkoper gedaan, geschieden vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen.

Levering
7. De datum en tijd van levering van Goederen wordt bij de bestelling tussen partijen bij benadering vastgesteld. Een aldus overeengekomen levertijd is derhalve geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verkoper zal bij te voorziene afwijkingen zo spoedig mogelijk met Koper overleggen over een oplossing. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de levertijd, dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

Transport en risico-overgang
8. Bij franco levering door Verkoper aan Koper vindt transport van de Goederen plaats voor rekening en risico van Verkoper. In alle overige gevallen vindt transport voor rekening en risico van Koper plaats. Bij schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.

  1. Risico-overgang vindt plaats:

bij franco levering: op het moment van het verlaten van de Goederen van het transportmiddel op het door de Koper aangegeven afleveradres;
in alle overige gevallen: op het moment van inladen van de Goederen in het transportmiddel op het terrein van Tomassen Duck-To BV.
Nakoming van overeenkomsten
10.

a. Indien aan Koper zichtbare gebreken bekend zijn geworden, moet Koper daarvan, bij levering van Goederen, binnen 12 uur na het moment van risico-overgang, of bij het verlenen van diensten, onmiddellijk na het verlenen van de dienst, aan Verkoper schriftelijk mededeling doen;
b. Indien de Koper op een later moment dan vermeld onder 10 a. bekend wordt, of redelijkerwijs bekend had moeten worden, met een gebleken niet-zichtbaar gebrek van de Goederen, zal de Koper zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen zeven dagen – nadat ze met het niet-zichtbare gebrek bekend was of had moeten zijn, de Verkoper schriftelijk inlichten.;

c. Indien de Koper niet binnen de respectieve relevante termijn, zoals opgenomen in 10a. en b. schriftelijk mededeling heeft gedaan aan de Verkoper van enig gebrek en bezwaar heeft gemaakt of schadevergoeding heeft gevorderd, wordt aangenomen dat Verkoper naar behoren heeft gepresteerd. Indien de gebreken, de bezwaren of een claim niet tijdig schriftelijk kenbaar is gemaakt, wordt aangenomen dat Verkoper naar behoren heeft gepresteerd. Indien de bezwaren niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt op de wijze als bedoeld in sub a en b van dit artikel, verliest Koper alle rechten ter zake de tekortkoming wegens non-conformiteit. Hieronder wordt mede begrepen het recht van Koper om zich op een wilsgebrek te beroepen. Koper is bovendien aansprakelijk voor de schade die Verkoper lijdt door de geconstateerde gebreken indien het Koper duidelijk had behoren te zijn dat Verkoper belang had bij een vroegtijdige inlichting omtrent deze gebreken, terwijl Koper dit heeft nagelaten;
d. Indien, om welke reden dan ook in bepaalde gevallen geleverde en geaccepteerde goederen worden teruggenomen, komen laad-, transport-, opslag- en verder daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper;
e. Verkoper behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde Goederen voor. Indien een factuur van Verkoper ter zake van geleverde Goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of Verkoper op zijn wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft Verkoper de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vorderen.

Toerekenbare tekortkomingen
11. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met Verkoper schade ontstaan, dan geldt het volgende

a. Verkoper is aansprakelijk voor schade die Koper lijdt en die het rechtstreeks gevolg is van een uitsluitend aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn;
b. Niet voor vergoeding komt in aanmerking:
• bedrijfsschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst;
• schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid (al dan niet door inschakeling van hulppersonen);
c. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in Goederen die door Koper aan derden zijn geleverd en welke Goederen (mede) bestonden uit door Verkoper geleverde Goederen;
d. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Verkoper ter zake van gebreken in afgeleverde Goederen of tekortkoming in verrichte diensten zal verjaren door verloop van 1 jaar na het tijdstip van risico-overgang of beëindiging van de diensten;
e. Indien Verkoper aansprakelijkheid erkent, is zij gerechtigd te harer keuze de zaken te herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren;
f. Gedurende de tijd dat Koper in gebreke is met de uitvoering van diens contractuele verplichtingen jegens Verkoper, is iedere aanspraak op garantie opgeschort;
g. Voldoening aan garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schade het gevolg is van grove opzet of schuld aan de zijde van Verkoper.
Overmacht
12.

a. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen. Verkoper is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende onvoorziene oorzaken waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend):
situaties die verband houden met het weer of weersinvloeden;
stakingen in andere bedrijven dan die van Verkoper alsmede stakingen (ongeacht de reden) in het bedrijf van Verkoper;
tekorten aan hetgeen dat voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie noodzakelijk is (waaronder grondstoffen, personeel etc.);
stagnatie(s) bij toeleveranciers of andere derden waarvan Verkoper afhankelijk is, waaronder tevens begrepen stagnatie ten gevolge van een uitbraak van Aviaire Influenza (Vogelgriep), humane epidemie/pandemie of de gevolgen/effecten van oorlog bij één of meerdere toeleveranciers;
algemene vervoersproblemen;
b. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen;
c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;
d. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Het voorgaande geldt niet indien het geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft;
e. Overmacht ontslaat Verkoper van de verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen geldende overeenkomst, zonder dat Koper of andere derde(n) enig recht op schadevergoeding toekomt, óók als de voorwaarden van de Koper (als de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk is overeengekomen) anders bepalen. Een overmachtssituatie ontslaat Koper nimmer van haar betalingsverplichting jegens de Verkoper en Koper kan de betaling van de verschuldigde bedragen niet opschorten.

Betaling
13. Bevrijdende betaling kan slechts geschieden aan Verkoper of een schriftelijk hiertoe door Verkoper gemachtigde derde.

  1. Betaling door Koper dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag ten gunste van Verkoper. Bij overschrijding van deze termijn is de Koper van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling of aanmaning van rechtswege in verzuim. Koper is aan Verkoper over de in gebreke zijnde termijn over de openstaande posten de wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Koper.

  2. Iedere vermelde prijs is inclusief verpakking (doos), exclusief emballage (pallet/krat) en exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien transport georganiseerd wordt door Verkoper, dan dient de emballage direct bij levering aan Koper geruild te worden. Indien transport georganiseerd wordt door Koper dan dient de emballage direct bij laden bij de vestiging van Verkoper te worden geruild. Indien er niet geruild wordt zoals hiervoor uiteengezet zal de niet geruilde emballage aan Koper gefactureerd worden tegen geldende dagprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3. Belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten van overheidswege, die na de offerte, aanbieding of het aangaan van de (ver)koopovereenkomst zijn ingevoerd, aangepast of aan Verkoper bekend zijn geworden, zullen aan Koper in rekening worden gebracht, ook al is met dergelijke belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten geen rekening gehouden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, is Koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Zekerheidsstelling
17. Indien Verkoper voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst gerede twijfel verkrijgt over de kredietwaardigheid van Koper (in ieder geval, maar niet beperkt tot: aanvraag tot surseance van betaling dan wel faillissement van Koper en/of inbeslagneming van het geheel of een deel van de zaken van Koper en/of in geval van liquidatie van het bedrijf van Koper):

dan heeft Verkoper, zonder dat Verkoper tot enige aanzegging of andere formaliteit tegenover Koper is gehouden, het recht om niet te leveren of verdere leveringen te staken, zolang Koper tot genoegen van Verkoper geen zekerheid zal hebben gesteld voor betaling van de koopsom;
is Koper op eerste verzoek van Verkoper verplicht tot het verstrekken van (aanvullende) zekerheid voor de openstaande verplichtingen jegens Verkoper indien levering heeft plaatsgevonden tegen betaling binnen een zekere termijn, terwijl Koper in diens verplichtingen is tekortgeschoten in de nakoming van de verbintenis. Het voorgaande geschiedt op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de gehele koopsom van geleverde Goederen en stopzetting van de levering respectievelijk verdere levering.
Bewijs
18. Behoudens tegenbewijs geldt de administratie van Verkoper als volledig en bindend tussen partijen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. In afwijking van de wettelijke regels voor de relatieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Koper en Verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Verkoper blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het “Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken (CISG)”.

Wijziging algemene voorwaarden
20. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden achterop zijn briefpapier/facturen afdrukken en op zijn website plaatsen (tevens via een link in e-mails van alle medewerkers van Verkoper te raadplegen).